قوانین و مقررات

دیگر میباشد. همچنین طبق آزمایشاتی که انجام داده ایم سایز 120 در 240 پیکسل بیشترین کلیک را نسبت به سایر سایزهای بنر دارا میباشد. شاید شما هم وارد وبسایتی شده باشید و با کلیک بر روی یکی از مطالب سایت چندیدن پاپ آپ باز شده و باعث عصبانیت شما شده است. پاپ آپ تاثیری کاملا منفی بر روی فروش و بیشتر بر روی وبسایت شما دارد و باعث میشود که بخاطر سود اندک بازدیدکنندگان خود را فراری دهید و همچنین از پورسانتی که از فروش محصولات ما دریافت میکنید بی بهره بمانید. به هیچ وجه بازدیدکنندگان را مجبور به کلیک بر روی بنر های ما نکنید زیرا ما از هر کلیک به شما هیچگونه مبلغی پرداخت نمیکنیم ، بلکه از هر فروش پورسانت دریافت میکنید . همچنین میتوانید با استفاده از پست ثابت یا پست مطلب با درج کد بازاریابی خود در انتهای لینک نیز با ما همکاری کنید.

 

بازاریابان و همکاران جهت افزایش فروش و بازدهی بیشتر میتوانند تعداد جایگاه های خود را در وبسایت افزایش دهند. بنر های شناور گوشه های سایت بیشترین بازدهی را نسبت به سایر جایگاه های دیگر میباشد. همچنین طبق آزمایشاتی که انجام داده ایم سایز 120 در 240 پیکسل بیشترین کلیک را نسبت به سایر سایزهای بنر دارا میباشد. شاید شما هم وارد وبسایتی شده باشید و با کلیک بر روی یکی از مطالب سایت چندیدن پاپ آپ باز شده و باعث عصبانیت شما شده است. پاپ آپ تاثیری کاملا منفی بر روی فروش و بیشتر بر روی وبسایت شما دارد و باعث میشود که بخاطر سود اندک بازدیدکنندگان خود را فراری دهید و همچنین از پورسانتی که از فروش محصولات ما دریافت میکنید بی بهره بمانید. به هیچ وجه بازدیدکنندگان را مجبور به کلیک بر روی بنر های ما نکنید زیرا ما از هر کلیک به شما هیچگونه مبلغی پرداخت نمیکنیم ، بلکه از هر فروش پورسانت دریافت میکنید . همچنین میتوانید با استفاده از پست ثابت یا پست مطلب با درج کد بازاریابی خود در انتهای لینک نیز با ما همکاری کنید.

 

بازاریابان و همکاران جهت افزایش فروش و بازدهی بیشتر میتوانند تعداد جایگاه های خود را در وبسایت افزایش دهند. بنر های شناور گوشه های سایت بیشترین بازدهی را نسبت به سایر جایگاه های دیگر میباشد. همچنین طبق آزمایشاتی که انجام داده ایم سایز 120 در 240 پیکسل بیشترین کلیک را نسبت به سایر سایزهای بنر دارا میباشد. شاید شما هم وارد وبسایتی شده باشید و با کلیک بر روی یکی از مطالب سایت چندیدن پاپ آپ باز شده و باعث عصبانیت شما شده است. پاپ آپ تاثیری کاملا منفی بر روی فروش و بیشتر بر روی وبسایت شما دارد و باعث میشود که بخاطر سود اندک بازدیدکنندگان خود را فراری دهید و همچنین از پورسانتی که از فروش محصولات ما دریافت میکنید بی بهره بمانید. به هیچ وجه بازدیدکنندگان را مجبور به کلیک بر روی بنر های ما نکنید زیرا ما از هر کلیک به شما هیچگونه مبلغی پرداخت نمیکنیم ، بلکه از هر فروش پورسانت دریافت میکنید . همچنین میتوانید با استفاده از پست ثابت یا پست مطلب با درج کد بازاریابی خود در انتهای لینک نیز با ما همکاری کنید.

 

بازاریابان و همکاران جهت افزایش فروش و بازدهی بیشتر میتوانند تعداد جایگاه های خود را در وبسایت افزایش دهند. بنر های شناور گوشه های سایت بیشترین بازدهی را نسبت به سایر جایگاه های دیگر میباشد. همچنین طبق آزمایشاتی که انجام داده ایم سایز 120 در 240 پیکسل بیشترین کلیک را نسبت به سایر سایزهای بنر دارا میباشد. شاید شما هم وارد وبسایتی شده باشید و با کلیک بر روی یکی از مطالب سایت چندیدن پاپ آپ باز شده و باعث عصبانیت شما شده است. پاپ آپ تاثیری کاملا منفی بر روی فروش و بیشتر بر روی وبسایت شما دارد و باعث میشود که بخاطر سود اندک بازدیدکنندگان خود را فراری دهید و همچنین از پورسانتی که از فروش محصولات ما دریافت میکنید بی بهره بمانید. به هیچ وجه بازدیدکنندگان را مجبور به کلیک بر روی بنر های ما نکنید زیرا ما از هر کلیک به شما هیچگونه مبلغی پرداخت نمیکنیم ، بلکه از هر فروش پورسانت دریافت میکنید . همچنین میتوانید با استفاده از پست ثابت یا پست مطلب با درج کد بازاریابی خود در انتهای لینک نیز با ما همکاری کنید.